ปีการศึกษา 2562

 

FTES (Full Time Equivalent Student)
ดาวน์โหลด
  สรุป FTES ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563) 
  สรุป FTES จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
  แยกตามสาขาประจำปี 2/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563) 
 แยกตามสาขาประจำปี 1/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562) 

POST: