งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ

 • นายศุภณัฐ แก่นแก้ว

  MR. SUPANUT KANKAEW

  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • นางสาวบุษกร บัวใบ

  MISS BUSSAKORN BUABUI

  หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ

 • นายจตุรงค์ บางมณี

  MR. JATURONG BANGMANEE

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

 • นายทัตเทพ อยู่บรรพต

  MR. THATTEP YOUBANPOT

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

 • นางสาวทัศนีย์ แก้วสุก

  MISS TASSANEE KEAWSUK

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

 • นางสาวปวีณา เชยกลิ่นเทศ

  MISS PAWEENA CHAYGLINTED

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยประมวลผลการศึกษาและสารสนเทศ

 • นายปรีชา ไตรรุ่ง

  MR. PREECHA TRAIRUNG

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยประมวลผลการศึกษาและสารสนเทศ

 • นายณัฐพล จงสมจิตต์

  MR. NATTAPOL JONGSOMJIT

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ

 • นายภักดี รัตนวิจิตรสกุล

  MR. PHAKDEE RATTANAVIJITSAKUL

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ