ปีการศึกษา 2564

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูล
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564)
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564)
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน 
ข้อมูล
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
           ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564) (ฉบับปรับปรุง 26 ส.ค. 64) 
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564) 
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  
           ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (ฉบับปรับปรุง 9 ธ.ค. 2564)
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564) (ฉบับปรับปรุง 9 ส.ค. 64) 
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564) 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
           ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564) 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
           ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง 26 พ.ย. 64)
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564) (ฉบับปรับปรุง 13 ส.ค. 64) 
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564) 

 

POST: