ปีการศึกษา 2560

 

ปฏิทินการศึกษา
 
      ประจำปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
 
      ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560)
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560)
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

POST: