ผู้บริหาร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน สุขสัน

  ASST.PROF. THIPWAN SOOKSAN

  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภูมิ ปองเสงี่ยม

  ASST.PROF. DR.THANAPHUM PONGSANGIAM

  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • นายศุภณัฐ แก่นแก้ว

  MR. SUPANUT KANKAEW

  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส กลับนวล

  ASST.PROF. PRAPHAT KLUBNOAL

  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • นายชาติชาย เขียวมณี

  MR. CHATCHAI KHEAWMANEE

  หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

 • นางสาวบุษกร บัวใบ

  MISS BUSSAKORN BUABUI

  หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ

 • นางสาวเสาวลักษณ์ คีรีวงศ์

  MISS SAOWALAK KEEREEWONG

  หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ

 • นางวรรณนิภา ทิพสุรบท

  MRS. WANNIPA TIPSURABOT

  หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา