แบบฟอร์มคำร้อง สวท.

ระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี

คำร้อง
ดาวน์โหลด
 สวท.01 คำร้องทั่วไป
 สวท.02 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน (ยกเลิก)  
 สวท.03 คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพ 
 สวท.04 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา 
 สวท.04 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
 สวท.05 คำร้องขอถอนรายวิชา 
 สวท.06 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
 สวท.07 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา 
 สวท.08 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 
 สวท.10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา 
 สวท.11 คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต 
 สวท.12 คำร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต
 สวท.13 คำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
 สวท.14 คำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) 
 สวท.15 คำร้องขอสอบนอกเวลาที่กำหนดในตารางสอบ 
 สวท.16 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร  
 สวท.17 ขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SEPT 
 สวท.18 ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 สวท.19 ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา 
 สวท.20 ขอลงทะเบียนเรียนเน้น/แทน 
 สวท.22 คำร้องขอเข้าสอบกองกลางการสอบ
 สวท.24 ขอย้ายคณะ สาขาวิชา ศูนย์พื้นที่
 สวท.25 คำร้องผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
 สวท.26 คำร้องขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่ศึกษา

ระดับ บัณฑิตศึกษา
คำร้อง
ดาวน์โหลด
 บัณฑิตศึกษา 01 คำร้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 บัณฑิตศึกษา 02 คำร้องเสนอพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 บัณฑิตศึกษา 03 รายงานผลการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 บัณฑิตศึกษา 04 รายงานผลการแก้ไขหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 บัณฑิตศึกษา 05 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 บัณฑิตศึกษา 06 รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 บัณฑิตศึกษา 07 รายงานผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 บัณฑิตศึกษา 08 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบ/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
 บัณฑิตศึกษา 09 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/การสอบวัดคุณสมบัติ
 บัณฑิตศึกษา 10 คำร้องรับรองการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 บัณฑิตศึกษา 11 คำร้องทั่วไป
 บัณฑิตศึกษา 12 คำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ
 บัณฑิตศึกษา 13 คำร้องขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
 บัณฑิตศึกษา14 ขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SEPT 
 บัณฑิตศึกษา15 คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต
 บัณฑิตศึกษา16 คำร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต

POST: