ปี 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
   การประชุม ครั้งที่ 9/2564 20 ธ.ค.64
   การประชุม ครั้งที่ 8/2564 26 พ.ย.64
   การประชุม ครั้งที่ 7/2564 21 พ.ย.64
   การประชุม ครั้งที่ 6/2564 25 ต.ค.64
   การประชุม ครั้งที่ 5/2564 27 ก.ย.64
   การประชุม ครั้งที่ 4/2564 30 ส.ค.64
   การประชุม ครั้งที่ 3/2564 29 มิ.ย.64
   การประชุม ครั้งที่ 2/2564 24 พ.ค.64
   การประชุม ครั้งที่ 1/2564 19 ม.ค. 64

 

 

POST: