ปีการศึกษา 2565

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
2
   คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
3
   หนังสือส่งมอบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
4
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2565
 
             ครั้งที่ 1/2565
             ครั้งที่ 2/2565
5
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565
6
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565
 
             รอบ 9 เดือน
             รอบ 12 เดือน
7
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
8
   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

POST: