ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกรายคณะ และศูนย์
รายการ ดาวน์โหลด
  ปีการศึกษา 2565
  ปีการศึกษา 2564
  ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2560
  ปีการศึกษา 2559    
  ปีการศึกษา 2558     
  ปีการศึกษา 2557                        
  ปีการศึกษา 2556    
  ปีการศึกษา 2555    
  ปีการศึกษา 2554    
  ปีการศึกษา 2553    
  ปีการศึกษา 2552    
  ปีการศึกษา 2551    
  ปีการศึกษา 2550    
 
 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
รายการ ดาวน์โหลด
  1. ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
  2. ผู้สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 2555-2558   
     2.1 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 2555-2558 
     2.2  ปีการศึกษา 2558 
     2.3  ปีการศึกษา 2557 
     2.4  ปีการศึกษา 2556 
     2.5  ปีการศึกษา 2555 
 

POST: