ข้อมูลสถิติงานสหกิจศึกษา

รายการ
ไฟล์
   1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจำแนกรายคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง  ปีการศึกษา 2563
   2. จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา จำแนกรายคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2563
   3. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" จำแนกรายคณะ
   4. จำนวนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ผ่านการอบรม ต่อจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา

POST: