ทำเนียบผู้ประเมิน

ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมินของ สกอ. (ปัจจุบัน สป.อว.) ***ยกเลิกแล้ว แต่ สป.อว. อนุโลมให้ใช้อยู่***
 
ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมินของ มทร.สุวรรณภูมิ
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ IQA ของ สป.อว.
ระดับอาชีวศึกษา
  • ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมิน มทร.สุวรรณภูมิ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. / ปวช.) รหัส 66 (3-4 เม.ย. 66) -อยู่ระหว่างดำเนินการ-

 
ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมินฯ ภายนอกสถานบัน และจากสถาบันเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ IQA 

POST: