ปีการศึกษา 2561


     ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
 

 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอาหาร
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
        
 เพิ่มเติม   5 กันยายน 2561
         เพิ่มเติม 20 กันยายน 2561


 คณะศิลปศาสตร์  
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ตารางสอบ ผลสอบ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
    ครั้งที่ 1  
       ศูนย์นนทบุรี  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
           เพิ่มเติม ผลการสอบ 8 พฤศจิกายน 2561  
           เพิ่มเติม ผลการสอบ 29 พฤศจิกายน 2561  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
           เพิ่มเติม ผลการสอบ 8 พฤศจิกายน 2561  
       ศูนย์สุพรรณบุรี  
           แก้ไขผลการสอบรายวิชา 400-12-02 Environment Technology and Living  
   ครั้งที่ 2  
       ศูนย์นนทบุรี  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
       ศูนย์สุพรรณบุรี  
          แก้ไขผลการสอบรายวิชา 400-11-01 Mathermatics in Everyday Life  
 คณะศิลปศาสตร์    
    ครั้งที่ 1  
       ศูนย์นนทบุรี  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
       ศูนย์สุพรรณบุรี  
    ครั้งที่ 2  
       ศูนย์นนทบุรี  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
       ศูนย์สุพรรณบุรี  
 

POST: