ปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
2
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  ประจำปีการศึกษา 2559 
 
           ครั้งที่ 1/2559
           ครั้งที่ 1/2560
           ครั้งที่ 2/2560
           ครั้งที่ 3/2560
           ครั้งที่ 4/2560
           ครั้งที่ 5/2560
3
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
4
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
 
           รอบ 9 เดือน
           รอบ 12 เดือน
5
   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 

POST: