ตัวอย่างภาพถ่ายและการแต่งกาย

รายการ
แสดง
   ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษา ภาพถ่ายบัณฑิตและสีพื้นหลังที่ถูกต้อง
   ตัวอย่างภาพถ่ายมหาบัณฑิต
   ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิต และมหาบัณฑิต
   ตัวอย่างการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้อง  
   ตัวอย่างการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ถูกต้อง 
   ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร

POST: