ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

รายงานจำนวนนักศึกษา ปีการศึษา 2554 แยกตามศูนย์พื้นที่ ดาวน์โหลด
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ศิลปศาสตร์ 
 วิทยาลัยการจัดการ 
 ข้อมูลทั้งหมด
รายงานจำนวนนักศึกษา ปีการศึษา 2554 แยกตามคณะ ดาวน์โหลด
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์หันตรา 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์วาสุกรี 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์นนทบุรี   
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์สุพรรณบุรี 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์นครสวรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2554

POST: