ปีการศึกษา 2561

 

FTES (Full Time Equivalent Student)
ดาวน์โหลด
  สรุป FTES ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 
  สรุป FTES จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
  แยกตามสาขาประจำปี 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561) 
  แยกตามสาขาประจำปี 2/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)
 

POST: