ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
           - คำสั่งที่ 30/2565
2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.1 และ บส.2)
4  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย แบบ บส.3  
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
5 แบบ บส.1 และ บส.2
6 แบบ บส.3   
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
7 ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
8 แบบฟอร์ม  
          - บส.1
          - บส.2
          - บส.3
9 - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 
  - รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)
10 เล่มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

POST: