ปี 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
   การประชุม ครั้งที่ 6/2566 12 ตุลาคม 2566
   การประชุม ครั้งที่ 5/2566 27 กันยายน 2566
   การประชุม ครั้งที่ 4/2566 12 มิถุนายน 2566
   การประชุม ครั้งที่ 3/2566 13 มีนาคม 2566
   การประชุม ครั้งที่ 2/2566 13 กุมภาพันธ์ 2566
   การประชุม ครั้งที่ 1/2566 23 มกราคม 2566

POST: