ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานจำนวนนักศึกษา ปีการศึษา 2557 ดาวน์โหลด
  สรุปจำนวนนักศึกษารวม  ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2557 (ด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านสังคม) 
 ​ สรุปจำนวนนักศึกษารวม  ประจำภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2557 (ด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านสังคม) 
 สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 - 2556 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามคณะ
 ข้อมูลนักศึกษาจำนวนรวม จำแนกตามคณะคิดเป็นร้อยละ
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์หันตรา 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์วาสุกรี 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์นนทบุรี   
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์สุพรรณบุรี 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์นครสวรรค์
 สรุปข้อมูลนักศึกษาทั้งสิ้น ปีการศึกษา 2550 - 2557 จำแนกตามอัตราส่วนด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2557

POST: