ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2565
 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 สาขาวิชาการผลิต

POST: