ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน สุขสัน

  ASST.PROF. THIPWAN SOOKSAN

  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส กลับนวล

  ASST.PROF. PRAPHAT KLUBNOAL

  หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 • นางสาวธงพร กิตติศุภคุณ

  MISS THONGPORN KITTISUPAKUN

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

 • นายปิยะณัฐ เริงเกษกรรม

  MR. PIYANUT RANGKASKAM

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยพัฒนาอาชีพ