รายชื่อวิชาบังคับก่อน

รายการ
ข้อมูล
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
   คณะศิลปศาสตร์  
 

รายวิชาบังคับก่อนการเทียบโอนผลการศึกษา

รายการ ดาวน์โหลด
 ระดับปวส.ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
 ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)                                 
 ระดับปริญญาตรี.ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

POST: