องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2556

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ (กลุ่มงานบริหารและแผน) 
 แนวปฏิบัติในการขอรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ... (กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ) 
 การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 
 ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 
 การลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 (กรรมการทั้งหมด)
แผนการดำเนินงาน
 แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2556
 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2556 (ของ สวท.)
 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2556 (ของมหาวิทยาลัย)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2556 (วันที่ 21 ส.ค. 2556)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
 
องค์ความรู้เผยแพร่
 ู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 โดย งานรับเข้าและทะเบียนประวัติ (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 
 ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (โควตาเพิ่มเติม) โดย งานรับเข้าและทะเบียนประวัติ (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 
 ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดย งานรับเข้าและทะเบียนประวัติ (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 
 คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา โดย งานทะเบียนนักศึกษา (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 

POST: