ปีการศึกษา 2565

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูล
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
      ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง 13 ธ.ค.65)
      ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
    นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565)
     นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
     ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565)
     นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565) 
     นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
 
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565) 
     นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565) 
คณะศิลปศาสตร์
 
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565) 

 

POST: