องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2565

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 
 แผนการดำเนินงาน
        แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2565 
 
 รายงานการประชุม
        ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2565 
        ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้
       แผนที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
        ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้
       แผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
        การส่งหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาด้วย Google Forms
        การสร้างเกียรติบัตรอัตโนมัติด้วย Google Applications
        การสร้างระบบตรวจสอบสถานะการขอเอกสารทางการศึกษาจากแอปพลิเคชันของ Google Workspace

POST: