องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2562

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 
 แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2562  
 รายงานการประชุม
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 
 กิจกรรม/โครงการ
 ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 
 ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 5  ระหว่างวันจันทร์ที่ 24- วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้
 แนวปฏิบัติในการใช้โปรแกรม SyncToy กับ Google Drive
 แนวปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
 แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการนักศึกษาเข้าใหม่

POST: