ปีการศึกษา 2563

 

FTES (Full Time Equivalent Student)
ดาวน์โหลด
  สรุป FTES จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
  สรุป FTES ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564)
  แยกตามสาขาประจำปี 2/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564) 
  แยกตามสาขาประจำปี 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) 
 

 

 

POST: