แนวทางการปฏิบัติ TQF:HEd

        
 
 
รายการ   ดาวน์โหลด
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)  
 ภาคผนวกท้ายประกาศ กกอ. (แบบ มคอ.2-มคอ.7)  
กฎกระทรวง/ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
 กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565  
 กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ  
  ISCED-F 2013  
  2547 - 2551  
  2552 - 2554  
  2555 - 2556  
 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
 
 
  ระดับอนุปริญญา (มคอ.01)  
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)  
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ.03)  
  ระดับปริญญาโท (มคอ.04)  
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (มคอ.05)  
  ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)  
 แบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)   

POST: