ปีการศึกษา 2559

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายการ
ข้อมูล
  1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่าน การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559


อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายการ
ข้อมูล
  1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  2. สรุปจำนวนนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

POST: