ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
           - คำสั่งที่ 43/2564
2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.1 และ บส.2)
4  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย แบบ บส.3  
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
5 แบบ บส.1 และ บส.2
6 แบบ บส.3   
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
7 ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
8 แบบฟอร์ม  
          - บส.1
          - บส.2
          - บส.3

 

 

POST: