องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 
 
แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2560  
 
รายงานการประชุม
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2560 
  
ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้เผยแพร่
  ประเด็นความรู้ที่ 1 แนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 
  ประเด็นความรู้ที่ 2 แนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ฟังก์ชั่น Vlookup จัดการข้อมูล​ 
  ประเด็นความรู้ที่ 3 แนวปฏิบัติในการรับลงทะเบียนนอกแผนการศึกษา​​ 
  ประเด็นความรู้ที่ 4 การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
  ประเด็นความรู้ที่ 5 แนวปฏิบัติการกำหนดสถานที่สอบระบบรับตรงในระบบรับสมัคร 2561 
  ประเด็นความรู้ที่ 6 แนวปฏิบัติในการจัดเตรียมข้อมูลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
    ชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 

   แบบปะเมินความพึงพอใจในการนำองค์ความรู้ไปใช้ 

POST: