ปีการศึกษา 2563

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

รายการ
ข้อมูล
  1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

POST: