ปีการศึกษา 2562

 
ปฏิทินการศึกษา
 
      ประจำปีการศึกษา 2562 
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
 
      ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง 13 เมษายน 2563) 
      ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562) 
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562) 
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
      ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
      ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา
 
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
     ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ฉบับปรับปรุง 24 พ.ค. 2562 

POST: