ปีการศึกษา 2564

ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 
ปฏิทินการศึกษา
ไฟล์
      ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564) (ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564)
      ประจำปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.
 
      ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
      ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง 10 พ.ย.64)
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564)(ฉบับปรับปรุง 27 ก.ค.64)
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564)(ฉบับปรับปรุง  27 ก.ค.64)
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. และ ป.ตรี
 
      ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
      ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง 10 พ.ย.64)
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564)(ฉบับปรับปรุง  27 ก.ค.64)
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564)(ฉบับปรับปรุง  27 ก.ค.64)
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
       ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง 10 พ.ย.64)
      ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง  27 ก.ค.64)
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา
 
       ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง 10 พ.ย. 64)
      ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง 27 ก.ค. 64)

POST: