การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

หลักฐานประเด็นการพิจารณา
 

ประเด็นการพิจารณา
ไฟล์
  หลักฐานประเด็นการพิจารณาที่ 1 (9)
  หลักฐานประเด็นการพิจารณาที่ 2 (10)
  หลักฐานประเด็นการพิจารณาที่ 2 (31)
  หลักฐานประเด็นการพิจารณาที่ 3 (11)
  หลักฐานประเด็นการพิจารณาที่ 3 (14)
  หลักฐานประเด็นการพิจารณาที่ 4 (8)

 

POST: