ปีการศึกษา 2558

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  2. จำนวนและร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  3. รายงานผลนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558‏อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  1. จำนวนและร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  2. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558‏

POST: