ปีการศึกษา 2562

รายการ
ปฏิทิน
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562 
      ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
      ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562
   ระดับปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
      ระดับระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562   (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2563)  
      ระดับระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562   (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 7-29 มีนาคม 2563)  
      ระดับระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562  (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 9-29 มีนาคม 2563)  
      ระดับระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 7-29 มีนาคม 2563)  
      ระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562  (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-6 เมษายน 2563)  

POST: