ปีการศึกษา 2566

รายการ
ปฏิทิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
 
       ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566
       ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566 (ปวส. และ ป.ตรี เฉพาะศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566 (บันทึกคะแนนรายวิชาผ่านระบบบันทึกคะแนน/ตัดเกรด ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566)  

POST: