ปีการศึกษา 2565

FTES (Full Time Equivalent Student)
ดาวน์โหลด
  สรุป FTES จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2565  (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2566
  แยกตามสาขา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2566
  แยกตามสาขา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565

POST: