องค์ความรู้ (KM)

การจัดการองค์ความรู้                               link
ปีการศึกษา 2557 
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
 
แนวทางการปรับปรุงระบบทะเบียน
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
แนวปฏิบัติในการขอรับรองหลักสูตร และการขอรับรองคุณวุฒิ
  
เอกสารเผยแพร่ link
คู่มือการสำรองข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ Google Drive
คู่มือการใบสมัครออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2558
คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 (สำหรับเจ้าหน้าที่)
คู่มือการลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (โควตาเพิ่มเติม)
ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
 
คู่มือการลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล (สำหรับนักศึกษา)
ขั้นตอนการบันทึกผลการศึกษาลงในระบบทะเบียนและประมวลผล (สำหรับอาจารย์)
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปรับใหม่)
 
แนวปฏิบัติที่ดี                            link
การจัดการหนังสือราชการด้วยระบบรับหนังสือ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล อย่างบูรณาการ
 
 
แบบฟอร์มดาวน์โหลด link
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้

 

POST: