ปีการศึกษา 2566

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
2
      คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

POST: