ปีการศึกษา 2564

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
2    รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564  
          ครั้งที่ 1
3    คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564
4    รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564  
          รอบ 9 เดือน
          รอบ 12 เดือน
5    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

POST: