ปี 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
  การประชุม ครั้งที่ 12/2560  13 ธ.ค. 60
  การประชุม ครั้งที่ 11/2560  20 พ.ย. 60
   การประชุม ครั้งที่ 10/2560  11 ต.ค. 60
   การประชุม ครั้งที่ 9/2560 18 ก.ย. 60
   การประชุม ครั้งที่ 8/2560 16 ส.ค. 60
   การประชุม ครั้งที่ 7/2560 19 มิ.ย. 60
   การประชุม ครั้งที่ 6/2560 19 พ.ค. 60
   การประชุม ครั้งที่ 5/2560 3 เม.ย. 60
   การประชุม ครั้งที่ 4/2560 20 มี.ค. 60
   การประชุม ครั้งที่ 3/2560 27 ก.พ. 60
   การประชุม ครั้งที่ 2/2560 25 ม.ค. 60
   การประชุม ครั้งที่ 1/2560 13 ม.ค. 60

POST: