ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

รายงานจำนวนนักศึกษา ปีการศึษา 2556 ดาวน์โหลด
 สรุปจำนวนนักศึกษารวม  ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2556 (ด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านสังคม) 
 สรุปจำนวนนักศึกษารวม  ประจำภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2556 (ด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านสังคม) 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามคณะ
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์หันตรา 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์วาสุกรี 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์นนทบุรี   
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์สุพรรณบุรี 
 ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามศูนย์นครสวรรค์
 สรุปข้อมูลนักศึกษาทั้งสิ้น ปีการศึกษา 2550 - 2556 จำแนกตามอัตราส่วนด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 

POST: