พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: