พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565  ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภาพ http://www.graduation.rmutt.ac.th/

POST: