ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์
    รายงานความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์
    รายงานความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 1
    รายงานความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์
    รายงานความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 1
    รายงานความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 2

 

ปีการศึกษา 2563
ไฟล์
    ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: