สวท.จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QAสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้และความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA โดยมี อาจารย์ธานี  สมวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา  ตังคณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ห้องเธียร์เตอร์) ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

POST: