สวท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2566


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีรองอธิการบดี (ผศ. ดร.สาลินันท์  บุญมี) เป็นประธาน

POST: