สวท. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยทุนส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2566สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยทุนส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์สัญญา  คำจริง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
 

POST: